Regulamin

REGULAMIN STREET DANCE STUDIO

I. Uczestnictwo w zajęciach

1. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu STREET DANCE STUDIO oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez STREET DANCE STUDIO w celach informacyjnych i marketingowych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych przesyłanych przez STREET DANCE STUDIO Joanna Gąsiorowska drogą elektroniczną z wykorzystaniem końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Wyrażenie niniejszej zgody jest warunkiem koniecznym prowadzenia korespondencji. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Street Dance Studio Joanna Gąsiorowska z siedzibą w Kutnie (99-300), ul.1 Maja 16, NIP 775 260 64 99. Dobrowolnie podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji zgodnie z treścią powyżej wyrażonej zgody. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanym przez STREET DANCE STUDIO Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Uczestnika przez STREET DANCE STUDIO.
2. W przypadku niepełnoletnich uczestników, Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
3. Zgłoszenie na zajęcia dokonywane jest poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 723-319-518, przez e-mail: j.zielinska90@interia.pl oraz osobiście.
4. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby, które opłaciły zajęcia z góry za cały miesiąc oraz uczestniczące w zajęciach regularnie.
5. W przypadku grup zamkniętych, w zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby, które uzyskały zgodę instruktora prowadzącego grupę.
6. STREET DANCE STUDIO ma prawo do skreślenia z listy i zakazu wejścia na zajęcia osobom zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.
7. W sali podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie uczestnicy i pracownicy STREET DANCE STUDIO. Osoby, które nie biorą udziału w zajęciach (rodzice, najbliższa rodzina, znajomi) nie mogą przebywać podczas zajęć w sali. Zapis nie dotyczy specjalnie wyznaczonych zajęć przygotowanych dla gości uczestników.
8. Każdy uczestnik może otrzymać zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach w  STREET DANCE STUDIO w danym czasie. W celu wydania zaświadczenia należy zgłosić wniosek  właścicielowi STREET DANCE STUDIO.
9. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć, chyba że STREET DANCE STUDIO  wyrazi zgodę.
10. Zabrania się publikowania filmów z udziałem uczestników zajęć, bez zgody prowadzącego bądź uczestników.
11. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu obowiązującego na obiekcie, w którym zajęcia sa prowadzone.
12. Za rzeczy pozostawione w szatniach, bądź wniesione na salę taneczną organizator nie ponosi odpowiedzialności.

II. Płatności

1. W zajęciach mogą brać udział osoby, które uregulowały płatność za zajęcia.
2. Uczestnicy, którzy nie uregulowali płatności zgłaszają się do instruktora prowadzącego, bądź organizatora przed rozpoczęciem zajęć, żeby dokonać wpłaty gotówkowej.
3. Osoba, która nie uregulowała płatności nie może znajdować się na zajęciach i zostanie poproszona o opuszczenie sali podczas sprawdzania listy obecności.
4. Płatności można dokonać za pojedyncze lekcje (NIE DOTYCZY ZAJĘĆ ZESPOŁÓW TANECZNYCH HIP-HOP ORAZ TAŃCA NOWOCZESNEGO) lub w formie karnetu czyli opłaty z góry za cały miesiąc. Ceny za lekcje podane są w aktualnym Cenniku. STREET DANCE STUDIO zastrzega możliwość zmiany Cennika.
5. Brak opłaty za zajęcia oznacza rezygnację z zajęć organizowanych przez STREET DANCE STUDIO.
6.Opłata nie jest zwracana, gdy uczestnik nie pojawi się na zajęciach.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany grafiku, cennika zajęć oraz odwołania ich ze względu na niewystarczająca frekwencję.

III. Postanowienia ogólne

1. W przypadkach losowych, które wyjątkowo nie pozwalają na stosowanie się do przepisów Regulaminu istnieje możliwość odstępstwa od zapisów Regulaminu na wniosek uczestnika, który skontaktuje się z właścicielem STREET DANCE STUDIO.
2. W przypadku rezygnacji z zajęć należy poinformować o tym instruktora prowadzącego.
3. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do ubezpieczenia się od nieszczęśliwych wypadków. STREET DANCE STUDIO nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków i nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i wypadki.
4. Uczestnicy zajęć/ ich opiekunowie wyrażają zgodę na fotografowanie/filmowanie oraz wykorzystywanie tych materiałów w celach reklamowych.
5. Uczestnik zajęć zobowiązuje się przestrzegać regulaminu.
6. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do punktualnego przybywania na zajęcia.
7. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat za zajęcia.
8. Uczestnik ma obowiązek do zapoznania się i przestrzegania regulaminu sal baletowych KDK*.
9. Oświadczam, iż  nie ma przeciwskazań zdrowotnych do brania udziału w zajęciach tanecznych.
10. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

*Regulamin zajęć sekcji Kutnowskiego Domu Kultury:
1. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. W przypadku dzieci opiekunowie są zobowiązani do ich odbioru o godzinie wyznaczonej przez instruktora.
2. Uczestnicy zajęć nie są ubezpieczeni przez Kutnowski Dom Kultury, wchodzą na teren obiektu oraz na salę na własną odpowiedzialność.
3. Każda osoba biorąca udział w zajęciach wykonuje wszystkie ćwiczenia zgodnie z instrukcjami instruktora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.
5. Opłaty – wysokość i termin ich uiszczania są regulowane wewnętrznie przez każdego z instruktorów prowadzących.
6. Opłata obejmuje miesiąc zajęć bez względu czy uczestnik chodzi na zajęcia regularnie czy nie.
7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach należy powiadomić o tym instruktora prowadzącego.
8.Instruktor ma prawo do odmówienia przyjęcia osoby na zajęcia lub usunięcia jej z grupy ze względu na: brak miejsc, nieterminowe uiszczanie opłat, zachowanie uniemożliwiające prowadzenie zajęć.
9. Z wątpliwościami dotyczącymi zajęć należy zgłaszać się do instruktora prowadzącego.
10. Wejście na salę, w której odbywają się zajęcia, uważa się za jednoznaczne z akceptacją regulaminu.