Regulamin

REGULAMIN STREET DANCE STUDIO

 1. Uczestnictwo w zajęciach
 1. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu STREET DANCE STUDIO Joanna Gąsiorowska oraz wyrażeniem zgody na przetwarzaniem danych osobowych.
 2. W przypadku niepełnoletnich uczestników regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
 3. STREET DANCE STUDIO ma prawo do skreślenia z listy zajęć i zakazu wejścia na zajęcia osobom zakłócającym porządek lub w inny sposób naruszających regulamin.
 4. W sali zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy zajęć oraz pracownicy.
 5. Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Studia. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 6. Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia Uczestnika. Jednocześnie Uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do ubezpieczenia się od nieszczęśliwych wypadków.
 8. STREET DANCE STUDIO nie ubezpiecza uczestników.
 9. Teren STREET DANCE STUDIO jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie STREET DANCE STUDIO znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu STREET DANCE STUDIO. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
 10. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki STREET DANCE STUDIO musi posiadać ważne członkostwo. W przypadku nieposiadania członkostwa taka osoba jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym. Każde członkostwo określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
 11. Instruktor ma prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
 1. Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
 2. Jeśli pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić
 3. Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.
 1. Płatności
 1. W zajęciach mogą brać tylko osoby, które uregulowały płatność za usługę.
 2. Uczestnik nieposiadający uregulowanej opłaty za usługę może zostać wyproszony z zajęć i skreślony z listy uczestników.
 3. STREET DANCE STUDIO zastrzega sobie możliwość zmiany cennika bez podawania powodu.
 4. STREET DANCE STUDIO zastrzega sobie możliwość zmiany grafiku lub zlikwidowania części zajęć bez podawania powodu.
 5. W wypadku, kiedy kursant nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na grupie wskazanej przez jego trenera prowadzącego/właściciela szkoły/recepcję. By mieć prawo do odrobienia zajęć, niezbędne jest zgłoszenie nieobecności minimum 24h przed terminem zajęć. Osoby, które nie poinformowały o nieobecności min. 24h przed terminem zajęć nie mają prawa do odrobienia zajęć w tym trybie. Warunkiem do odrobienia zajęć jest wolne miejsce, w grupie wskazanej do odrobienia. Nieobecność należy zgłosić drogą e- mail: j.zielinska90@interia.pl
 6. STREET DANCE STUDIO zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia, polegające na tym, że uczestnik wykupuje członkostwo w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i godzinę. Są to nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a co za tym idzie, STREET DANCE STUDIO nie ma możliwości dopisania nowych osób do grup, które już wystartowały, tak więc rezerwacja miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na inną osobę, ze względu na wymaganą ciągłość zajęć. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są dedykowane pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie. W przypadku wykupienia członkostwa na 4 wejścia, członkostwo jest traktowane jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy (4 różne lekcje w miesiącu, w którym został wykupiony karnet). Niewykorzystane członkostwo jest terminowe i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc.
 7. Brak opłaty za zajęcia oznacza rezygnację z zajęć.

III Postanowienia Ogólne

 1. Uczestnik zajęć/opiekun wyraża zgodę na fotografowanie/filmowanie oraz wykorzystanie tych materiałów w celach reklamowych.
 2. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do punktualnego przybywania na zajęcia.
 3. Uczestnik ma obowiązek do zapoznania się i przestrzegania regulamin STREET DANCE STUDIO.
 4. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Studio usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. STREET DANCE STUDIO. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 5. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie STREET DANCE STUDIO bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie STREET DANCE STUDIO zajęć, wizerunku instruktora czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 6. STREET DANCE STUDIO informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu wejściowego i recepcja na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca STREET DANCE STUDIO nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.
 7. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: LINK

IV Siła wyższa

1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.

4. W przypadku, gdy Klient z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.

5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem.

6. Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.

7.W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.

8. Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

V OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19

1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi STREET DANCE STUDIO stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:

a. Klient jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.

b. STREET DANCE STUDIO Dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: www.sds.net.pl

c. Klient akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.

d. Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.

VI Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 23.10.2020 r.

1. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 23.10.2020 r. jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających wyłącznie z zajęć zorganizowanych, zajęć edukacyjnych, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 6 ust. 2 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10. 2020 Dz.U.2020 poz. 1829.

a. w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie 1

b. STREET DANCE STUDIO zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie 1, w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego

c. jako wykładnie prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym

d. przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów

e. w przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.

2. STREET DANCE STUDIO oferuje swoim klientom zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji ruchowej z zaznaczeniem, że niektóre z kursów są zakończone egzaminem praktycznym (zwanym practis), polegającym na weryfikacji wcześniej utrwalonej wiedzy przez kursanta, a następnie samodzielnym zaprezentowaniu tej wiedzy w taki sposób, by był przekonujący dla osoby egzaminującej.

a. Egzaminy te odbywają się regularnie, tuż po zakończonych zajęciach edukacyjnych i są podstawą do zaliczenia zajęć edukacyjnych i kursów.

b. Kursy zakończone egzaminem są oznaczone w grafiku jako „practis”

c. Osoby, które są objęte egzaminem, zostaną wskazane przez trenera prowadzącego.

3. Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem placówka, zaprzestała świadczenia usług udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w. punkt dotyczy „udostępniania miejsca do tańczenia, czyli tzw. „wolny parkiet”, nie dotyczy działalności edukacji ruchowej, czy działalności szkół tańca”.


REGULAMIN ZAJĘĆ TANECZNYCH DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

I. ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

1. STREET DANCE STUDIO JOANNA GĄSIOROWSKA z siedzibą w Kutnie przy ul. 1 Maja 16 (zwane dalej SDS) organizuje odpłatne zajęcia taneczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajęcia taneczne odbywają się na terenie placówek szkolnych i przedszkolnych, które wyraziły zgodę na ich organizację.

2. Zajęcia taneczne odbywają się raz w tygodniu w każdym miesiącu kalendarzowym (4 zajęcia w miesiącu) i trwają: 30 minut – w przedszkolach, 45 minut – w szkołach.

3. Zajęcia taneczne odbywają się w grupach tworzonych przez Instruktora. Maksymalna liczba dzieci w grupie wynosi 24 osoby.

4. Zajęcia taneczne prowadzone są przez Instruktora – Joannę Gąsiorowską. W przypadku choroby Instruktora lub wystąpienia innych zdarzeń losowych Instruktor może wyznaczyć za siebie zastępstwo, bądź odwołać zajęcia w danym dniu.

5. W zajęciach tanecznych nie mogą brać udział dzieci mające przeciwskazania zdrowotne.

II. ZAPISY:

1. Zapisać na zajęcia taneczne dziecko może rodzic, bądź opiekun prawny dziecka. Zapisy na zajęcia taneczne wymagają wypełnienia formularza znajdującego się na stronie www.sds.net.pl w zakładce „KONTAKT I ZAPISY”, akceptacji regulaminu oraz przepisów RODO oraz wysłania formularza poprzez ikonę „Prześlij”.

2. Po przesłaniu formularza rodzic, bądź opiekun prawny otrzyma SMS z numeru 723319518 potwierdzający zapisanie dziecka na zajęcia.

3. Zapisanie dziecka na zajęcia taneczne wiąże się z obowiązkiem uiszczania opłat.

4. Zapisanie dziecka na zajęcia taneczne oznacza potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego braku przeciwkazań zdrowotnych dziecka do udziału zajęciach.

5. Zapisanie dziecka na zajęcia taneczne wiąże się z wyrażeniem przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na utrwalanie wizerunku dziecka (fotografowanie, filmowanie) podczas zajęć tanecznych oraz zamieszczenie wizerunku dziecka na stronie internetowej www.sds.net.pl, na profilach społecznościowych SDS, bądź innych materiałach reklamowych SDS, w celach informacyjnych i promocyjnych.

III. OPŁATY:
1.      Opłata za zajęcia taneczne jest miesięczna i wynosi: 40 zł (czterdzieści złotych) w przedszkolach, 60 zł (sześćdziesiąt złotych) w szkołach. Opłata nie ulega zmniejszeniu w przypadku przypadania w danym miesiąc dni ustawowo wolnych od pracy lub dni wolnych od zajęć szkolnych/przedszkolnych lub wycieczek organizowanych przez szkołę/przedszkole, a także w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach.
2.      Opłata za zajęcia taneczne jest zmieszaną w przypadku odwołania zajęć przez Instruktora i rozliczana w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.
3.      Opłaty za zajęcia taneczne należy dokonywać z góry za dany miesiąc kalendarzowy, przed pierwszymi zajęciami zaplanowanymi w danym miesiącu. Opłaty za zajęcia taneczne należy uiszczać na rachunek bankowy SDS:

22 1950 0001 2006 0356 4895 0002
4.      Brak opłaty za zajęcia oznacza rezygnację z zajęć tanecznych i skutkuje wykreśleniem z listy osób zapisanych na zajęcia taneczne.


IV. INNE:
1.      W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach i uprzednim zgłoszeniu jego nieobecności Instruktorowi, dziecko może odrobić nieobecność na zajęciach w przedszkolu lub szkole poprzez uczestnictwo w zajęciach organizowanych w siedzibie SDS, po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu z Instruktorem terminu i rodzaju zajęć. Zgłoszenie takie należy wysłać na adres poczty elektronicznej: j.zielinska90@interia.pl
2.      SDS nie ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3.      W przypadku nie stosowanie się dziecka do poleceń Instruktora, bądź zachowania się dziecka w sposób utrudniający innym uczestnikom korzystanie z zajęć lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, Instruktor jest uprawniony wyprosić dziecko z zajęć i poinformować o tym rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Rezygnację z zajęć należy zgłosić drogą mailową pod adresem: j.zielinska90@interia.pl
5.     Uczestnik, rodzice dziecka, bądź opiekunowie prawni zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
6.      Administratorem danych osobowych udostępnionych jest STREET DANCE STUDIO JOANNA GĄSIOROWSKA z siedzibą w Kutnie przy ul. 1 Maja 16, NIP 77526066499 (dalej SDS). Uczestnik zajęć, jego rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SDS dla organizacji kursów tańca przez okres 10 lat. Uczestnik, jego rodzic lub opiekun prawny może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich (dziecka) danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Udostępnienie swoich (dziecka) danych w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez SDS jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Uczestnika na zajęcia organizowane  SDS.

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w firmie Street Dance Studio Joanna Gąsiorowska.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest STREET DANCE STUDIO JOANNA GĄSIOROWSKA ul.1 Maja 16, 99-300 Kutno.
 2. Informacji o przetwarzaniu danych osobowych pozyskają państwo drogą e-mail: j.zielinska90@interia.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe swoich klientów/zleceniodawców w celu realizacji zleconej usługi.
 4. Dane kontaktowe zlecającego, w tym w przypadku dziecka dane opiekunów prawnych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: Uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez STREET DANCE STUDIO organizacji i rozliczeń płatności, umieszczenia w bazie danych, przekazywania informacji, wpisania na kursy, wpisania do grup, organizacji wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, organizacji wypoczynku – obozy, półkolonie letnie i zimowe, organizacji wydarzeń związanych z działalnością jednostki takich jak: warsztaty, zajęcia edukacyjne, konkursy, przeglądy, turnieje taneczne, prelekcje, odczyty itp. w oparciu o wyrażoną zgodę ( art. 6 ust. 1 lit. a, b, f, art. 9 ust. 2 lit. a „ RODO” )
 5. Dane do wystawienia dowodu zapłaty
 6. Przetwarzanie w związku z zamówieniem jest w zgodzie z Artykułem 6 RODO, ust. 1 lit b czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 7. Dane osobowe przekazywane do realizacji zlecenia będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń i/lub reklamacji oraz w przypadku usług cyklicznych w celu wykorzystania w kolejnych zleceniach.
 8. Administrator przetwarza również dane niezbędne do rozliczenia usługi w zakresie wskazanym przepisami prawa.
 9. Przetwarzanie takie jest w zgodzie z Artykułem 6 RODO, ust. 1 lit c) czyli wypełnienie przez administratora obowiązku prawnego.
 10. Zakres przetwarzanych takich danych oraz okres ich przetwarzania, w tym przechowywania określają przepisy prawa: Dowody sprzedaży (FV) – Ustawa o VAT – 6 lat.
 11. Za zgodą osoby Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku publikowanego w mediach, zgodnie z Artykułem 6 RODO, ust. 1 lit a) czyli przetwarzanie ma miejsce za zgodą osoby której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego.
 12. Administrator przetwarza również informacje o stanie zdrowia uczestnika w charakterze informacji o istnieniu bądź braku przeciwskazań do udziału w zajęciach i organizowanych imprezach. Przetwarzanie takie realizowane jest na podstawie Artykułu 6 RODO ust. 1 lit. f) czyli jest to prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
 13. Zgodnie z Artykułem 6 RODO, ust. 1 lit f) Administrator w prawnie usprawiedliwionym celu przetwarza dane z zapisu monitoringu w postaci wizerunku. Zapis obrazu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zajęć, pracowników administracji oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia. Zapis obrazu przechowywany jest do 30 dni i nie jest udostępniany osobom nieupoważnionym, dostęp do nagrań jest właściwie zabezpieczony.
 14. Państwa dane nie są przekazywane do krajów trzecich, są odpowiednio zabezpieczone, a dostęp do nich mają wyłącznie osoby do tego upoważnione.
 15. Dane osobowe osób poniżej 16 roku życia są przetwarzane za zgodą opiekuna prawnego lub po potwierdzeniu zgody dziecka przez opiekuna.
 16. W związku z przetwarzaniem danych osobowych które Państwa dotyczą, może Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw.
 17. Prawo do żądania informacji o danych (dostępu).
 18. Sprostowania danych błędnych lub nieprawdziwych, ograniczenia przetwarzania.
 19. Uzyskania kopii danych.
 20. Żądania wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, w szczególności przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody.
 21. Podanie danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zlecenia jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do jego realizacji lub/i jest wymogiem ustawowym (rozliczenie sprzedaży), co w przypadku ich nie podania skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy/usługi.
 22. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do urzędu kontrolnego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).